Privacy VERKLARING
Speeltuinvereniging Jeugdland Haarlem
Om uitvoering te geven aan de activiteiten van de speeltuinvereniging Jeugdland Haarlem worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat dit op rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze kan plaatsvinden.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.
(Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).
De AVG is in Nederland sinds 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de tot dan toe geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In deze Privacy Verklaring kunt u nalezen welke persoonsgegevens Speeltuinvereniging Jeugdland verwerkt en waarom wij dat doen.
Ook kunt u nalezen welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Verwerkingsactiviteiten en verwerkingsverantwoordelijkheid
Op grond van artikel 4 lid 7 AVG is de Rechtspersoon Speeltuinvereniging Jeugdland (KVK 40597167) aan te merken als de Verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in verband met de uitvoering van de activiteiten van de speeltuinvereniging Jeugdland:

Administratie leden en donateurs
Administratie incidentele verhuur

Op grond van artikel 30 van de AVG houdt Speeltuinvereniging Jeugdland een Register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder onze verwerkersverantwoordelijkheid plaatsvinden. Het verwerkingsregister is via onze Website te raadplegen en ligt er inzage bij de secretaris.

Wij verwerken persoonsgegevens met de applicaties en systemen van e-boekhouden.nl (SkillSource BV) . In het kader van deze dienstverlening zijn artikel 18-29 van de Algemene Voorwaarden aangemerkt als de Verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Doel
Speeltuinvereniging Jeugdland Haarlem verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met het lidmaatschap of donateurschap of ter uitvoering van incidentele verhuurovereenkomsten. Het communiceren over bestuursaangelegenheden en speeltuinactiviteiten, b.v. via een email nieuwsbrief, is onderdeel van de uitvoering van het lidmaatschap.

Herkomst
Speeltuin Jeugdland verwerkt alleen persoonsgegevens die wij van u zelf hebben verkregen. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die door (aspirant) leden, (aspirant) donateurs of (aspirant) huurders aan ons worden verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt en bewaard in het kader de uitvoering het lidmaatschap, het donateurschap of de huurovereenkomst.

Grondslag
De primaire rechtmatige grondslag is artikel 6 lid 1 onder b AVG, de verwerking persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst (cq het lidmaatschap, het donateurschap of de huurovereenkomst).
Een secundaire rechtmatige grondslag is artikel 6 lid 1 onder f AVG, de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen (cq. de communicatie inzake bestuursaangelegenheden en speeltuinactiviteiten).

Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen en voor zover dit is toegestaan op basis van de AVG. Wij verstrekken b.v. uw naam, adres en bankrekeningnummer aan de partij die voor ons de incasso van lidmaatschapsgelden faciliteert. We verstrekken geen gegevens naar het buitenland.

Bewaartermijn
Als u een lidmaatschap- of donateursformulier of een verhuuraanvraag op papier of via de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens door ons bewaard. Gegevens van leden en donateurs worden tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap of donateurschap bewaard. Gegevens van incidentele verhuur worden tot maximaal 2 jaar na de datum ven het beëindigen van de verhuur bewaard.

Financiële- en betalingsgegevens waarop een fiscale verplichting van toepassing is worden op grond van een wettelijke plicht 7 jaar bewaard.

Rechten van Betrokkene
U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens.

Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via:
secretaris@JeugdlandHaarlem.nl of
Speeltuinvereniging Jeugdland
Theemsplein 22
2014 CN HAARLEM

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten vindt u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging
Speeltuinvereniging Jeugdland treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegeven op een passende wijze te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of verlies. De omvang van de getroffen maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de vrij beperkte risico’s van de verwerking en de niet gevoelige aard van de gegevens en voor zover dit met de actuele stand van de techniek met evenredige inspanning en tegen redelijke kosten mogelijk is.

Website en Sociale media
Speeltuinvereniging Jeugdland beheert een eigen Website en een Facebookpagina:
www.jeugdlandhaarlem.nl en https://www.facebook.com/SpeeltuinJeugdland/
Hierop worden incidenteel foto’s geplaatst van speeltuinactiviteiten waarop mogelijk personen herkenbaar in beeld zijn. De verplichting tot bijhouden van een Register van verwerkingsactitiveiten is hierop niet van toepassing. Omdat het plaatsen van foto’s slechts incidenteel gebeurd, onze organisatie uit minder dan 250 bestaat, de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen gering zijn en het niet om bijzondere persoonsgegevens gaat.
Indien redelijkerwijze mogelijk vragen wij op de foto’s afgebeelde personen (of diens wettelijke vertegenwoordiger) toestemming voor het maken van foto’s. Ons beleid is er in beginsel op gericht om te voorkomen dat personen herkenbaar zijn. Wij maken geen gebruik van gezichtsherkenningstechnieken om personen op foto’s te ‘taggen’ en te koppelen aan sociale media profielen.

Mocht u echter op onze website of facebookpagina een foto aantreffen waarop uzelf of uw kinderen herkenbaar in beeld zijn en waarvoor u géén toestemming geeft, neem dan contact met ons op. Wij zullen de foto dan zonder onredelijke vertraging van de website en/of facebooksite verwijderen.
Bezoekers van de speeltuin kunnen zelf ook foto’s maken en kunnen openbaar geplaatste foto’s vanaf website of Facebookpagina van de speeltuin kopiëren en verder verspreiden via hun eigen de sociale media en –netwerksites. Hiervoor draagt Speeltuin Jeugdland geen verantwoordelijkheid. Op bezoekers en volgers van onze Facebook-site zijn de door Facebook gestelde voorwaarden op het gebied van privacy en aansprakelijkheid van toepassing.

Vaststellingsdatum
Deze privacyverklaring is vastgesteldop: 3 mei 2018.